Baanreglement

1. Algemeen

a. Tennisvereniging Langeland heeft de beschikking over 8 kunstgrasbanen nabij de Krimpenerbosweg te Krimpen a/d IJssel.
b. De banen zijn geopend van 1 april t/m 31 maart.
c. De verdeling van de beschikbare banen is aangegeven op het elektronische afhangsysteem. d. Het bestuur kan banen reserveren voor onderhoud, training, toernooien en andere speciale doeleinden.
e. Indien u een baan wilt bespelen is het verplicht om deze te reserveren.

2. Baanindeling en afhangsysteem

a. Het reserveren van een baan is mogelijk met behulp van de magneetstrip op uw KNLTB-pas. 1. Druk op “afhangen”. 2. Kies “alle vrije banen” of “eerste vrije baan”. 3. Haal uw KNLTB-pas door de kaartlezer. 4. Herhaal bovenstaande stap met het (de) KNLTB-pasje(s) van uw medespeler(s). 5. Wanneer u klaar bent, ziet u naast uw speeltijd een nieuwe knop “afhangen”. Druk daarop om uw reservering te bevestigen. Indien u geen gebruik meer wenst te maken van uw reservering, dient u deze te annuleren door op “wanneer speel ik” te drukken, vervolgens uzelf middels uw KNLTB-pas te identificeren en uw reservering te annuleren. Om uw reservering te bekijken, drukt u op “baanoverzicht” of “wanneer speel ik”.
b. De afhangtijd is automatisch vastgesteld op 30 minuten voor enkelspelen en 45 minuten voor drie spelers of dubbelspel. Betreedt de baan echter niet voor de aanvang van uw speeltijd.
c. Indien uw speeltijd verstreken is en uw baan niet door anderen is gereserveerd, dan kunt u hierop door blijven spelen zonder uw baanreservering te verlengen. Daarna kan de baan op ieder tijdstip door andere leden gereserveerd worden.
d. Als spelers voor het einde van de gereserveerde tijd de baan verlaten hebben, kan ieder lid de nog resterende speeltijd benutten. Uitzonderingen: les- en competitiebanen.
e. Leden die les hebben mogen niet tegelijkertijd een baan gereserveerd hebben.
f. Voor racket-ochtenden/middagen/avonden zal in ieder geval één baan gereserveerd moeten worden voor diegenen, die niet aan deze activiteit wensen mee te doen.
g. Wanneer door ziekte of andere redenen van de trainer de lessen geen doorgang vinden, kunnen de leden die op dat tijdstip les hebben gedurende de eerste week gebruik maken van de lesbanen zonder deze te reserveren. Bij een langere afwezigheid van de trainer zal het elektronische afhangsysteem aangepast worden.
h. Als de voor lesdoeleinden gereserveerde banen niet als zodanig gebruikt worden, zijn ze beschikbaar als algemene banen. Uitzondering: zie 2g.
i. Het is voor jeugdleden van 13 jaar en jonger niet toegestaan na 19.00 uur nog te spelen. Dit betekent, dat de jeugd als er banen vrij liggen wel mag spelen, maar plaats moet maken als de baan door senioren wordt afgehangen.

3. Gebruiks- en gedragsregels

a. U dient een geldige lidmaatschapspas bij u te hebben. Zonder deze pas is het niet mogelijk een baan te reserveren.
b. Voor het beoefenen van de tennissport is tenniskleding vereist die voldoet aan de richtlijnen van de KNLTB.
c. Het tennisschoeisel dient afgestemd te zijn op kunstgras.
d. Loop niet over elkaars banen. Indien er een bal van u op een andere baan is terechtgekomen, roep dan “bal over”. Uw buurman/-vrouw zal de bal dan aan u teruggeven. e. Op onze banen is het niet toegestaan betaalde lessen te nemen anders dan van diegene(n) die door het bestuur daartoe gerechtigd is (zijn).
f. Lidmaatschapspassen zijn strikt persoonlijk: het “lenen” hiervan is strafbaar, zie ook 5b.
g. Vloeken en ander grof taalgebruik op en rond de tennisbaan is ongepast en wordt niet getolereerd.
h. Men dient, alvorens men de baan betreedt, goed de voeten te vegen, zodat mogelijke beschadiging van de banen voorkomen kan worden.
i. Etenswaren, flesjes, glazen, e.d. zijn verboden op de tennisbanen.

4. Introductie

a. Ieder lid kan op vertoon van zijn/haar lidmaatschapspas een introductiekaart kopen bij de bar van het clubhuis.
b. Een lid kan slechts één introductiekaart per dag verkrijgen en maximaal vijf per seizoen.
c. Introduceés zijn onderworpen aan het baanreglement en dienen te spelen in gezelschap van het introducerend lid. De tarieven hiervoor bedragen per persoon: senioren €10,- (+ borg à €10,-) junioren €5,- (+ borg à €5,-)
d. Op tijdstippen dat er clubactiviteiten met een hoge baanbezetting zijn, zoals racketavond, clubkampioenschappen e.d. kan er NIET geïntroduceerd worden. e. Een introducé mag maximaal 3 maal geïntroduceerd worden per seizoen.

5. Sancties

a. Alle bestuursleden en commissieleden hebben het recht om corrigerend op te treden.
b. Geconstateerd misbruik en/of (moedwillige) vergissingen zullen worden bijgehouden.
c. Het onder 5b gestelde kan leiden tot inname van de lidmaatschapspas (volgens art. 7 van de statuten en art. 5 van huishoudelijk reglement).

Wijzigingen voorbehouden

Baanreglement 2018.pdf