Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Tennisvereniging Langeland te Krimpen aan den IJssel

ALGEMEEN
Dit Huishoudelijk Reglement (HHR) is in samenhang opgesteld met de
Statuten van de Tennisvereniging Langeland, gevestigd te Krimpen aan den IJssel en omvat o.a. informatie conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens (Wet AVG).

AANMELDEN EN TOELATEN VAN NIEUWE LEDEN

AANMELDEN

Artikel 1
Lid 1
Om lid te worden en daarmee deel te kunnen nemen aan de diensten en activiteiten van TV Langeland vraagt het Bestuur m.b.v. het aanmeldingsformulier op de website, als bedoeld in art. 5, lid 1 van de Statuten, om:
-    een aantal persoonsgegevens van het (nieuwe) lid, 
-    de toestemming van het desbetreffende (nieuwe) lid voor,
o    het gebruik van deze persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan alle diensten en activiteiten van de vereniging,
o    het in het openbaar publiceren van foto’s, gemaakt tijdens de door TV Langeland georganiseerde activiteiten, bv. ten behoeve van de promotie van de vereniging,
Voor juniorleden tot 16 jaar geldt dat de vereniging de desbetreffende ouders toestemming vraagt om foto’s van hun kind(eren) te publiceren.


Lid 2
Het Bestuur is eigenaar van de desbetreffende persoonsgegevens, en deelt deze persoonsgegevens waar noodzakelijk met bv. de KNLTB. 
TV Langeland heeft met de KNLTB een overeenkomst gesloten ten behoeve van  het delen en gebruiken van desbetreffende persoonsgegevens waarop het privacy reglement van de KNLTB van toepassing is.
Het Bestuur ziet nadrukkelijk toe op het zorgvuldig gebruik van deze persoonsgegevens conform de binnen de TV Langeland geldende privacyregeling (artikel 26 van dit HHR).


Lid 3
De leden dienen wijzigingen in hun persoonsgegevens ten spoedigste schriftelijk of per e-mail door te geven aan de ledenadministratie.


TOELATEN VAN NIEUWE LEDEN

Artikel 2
Het bestuur beslist over het toelaten van nieuwe leden, onverminderd art.6 van de Statuten.


Artikel 3
Bij een dreigende onjuiste verhouding tussen het aantal leden en de beschikbare tennisvelden kan het bestuur het toelaten van nieuwe leden tijdelijk opschorten. 
De secretaris plaatst degenen, die dit tijdelijk opschorten aangaat, in volgorde van aanmelden op een wachtlijst.

 

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN

RECHTEN

Artikel 4
Lid 1
Conform de KNLTB reglementen maakt TV Langeland onderscheid tussen:
senior- en juniorleden. 

Binnen de hierboven genoemde categorieën hanteert de vereniging verschillende typen lidmaatschap (inclusief bondslidmaatschap), te weten het lidmaatschap voor:
-    het verenigingsjaar met de rechten conform artikel 5 van dit HHR voor de periode beginnend op de dag van aanmelding/inschrijving tot 1 januari van het daaropvolgende verenigingsjaar,
-    de zomer challenge, met de rechten gebruik te maken van de tennisvelden en het clubgebouw en deel te nemen aan activiteiten voor de maanden juni, juli en augustus van het desbetreffende verenigingsjaar,
(zomer challenge lidmaatschap),
-    de competitie met het recht namens TV Langeland deel te nemen aan een of meerdere KNLTB competities en open toernooien (competitie lidmaatschap).

Bovendien kent de vereniging ondersteunende leden, zij hebben geen recht om gebruik te maken van de tennisvelden en hebben geen bondslidmaatschap, maar zijn echter wel welkom in het clubgebouw. 


Lid 2
Als het lidmaatschap niet voor 1 december van het lopend verenigingsjaar is opgezegd dan wordt het lidmaatschap voor een verenigingsjaar jaarlijks automatisch gecontinueerd.


Artikel 5
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten, wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn, met uitzondering van bestuurs- en commissievergaderingen.
Tot het bijwonen van bestuurs- of commissievergaderingen zijn gerechtigd degenen, die deel uitmaken van het bestuur resp. de desbetreffende commissie, of uitgenodigd zijn tot het bijwonen van de desbetreffende vergadering.


Artikel 6
Gedurende de periode dat de tennisleraar een verbintenis heeft met de vereniging kan hij(zij), gelijk de leden, vrijelijk gebruik maken van alle verenigingsfaciliteiten en deelnemen aan de door de vereniging georganiseerde toernooien. 
Op uitnodiging van het bestuur kan hij/zij de algemene vergaderingen bijwonen.


PLICHTEN

Artikel 7    
Lid 1 werkzaamheden:
a.     Leden dienen bereid te zijn werkzaamheden voor de vereniging te verrichten.
b.     Bij het verrichten van werkzaamheden voor de vereniging zijn de leden verplicht zich strikt te houden aan de desbetreffende reglementen (zoals: het HHR, bar-, baan-, toernooireglement).
Deze reglementen zijn in overleg met de betrokken commissie door het bestuur vastgesteld en kunnen sancties of vergoedingen bevatten op het niet vervullen van die werkzaamheden.
c.     Overeenkomstig artikelen 8 en 9 van de Statuten worden de inhoud van de sancties en de hoogte van de vergoedingen bepaald.


Lid 1a verplichte bardiensten:
In het kader van de werkzaamheden vernoemd in artikel 7, lid 1 van dit HHR vervullen alle seniorleden verplicht bardiensten. 

Het Bestuur stelt het aantal te vervullen bardiensten vast. 

De barcommissie stelt de seniorleden met behulp van de digitale Nieuwsbrief en de TV Langeland Website tijdig in kennis wanneer zij dienen in te inschrijven voor de bardienst(en) in de desbetreffende periode.

Uitgezonderd van bovenstaande verplichting tot het vervullen van bardiensten zijn:
-    leden met een zomerchallenge lidmaatschap,
-    competitieleden,
-    ondersteunende leden,
-    seniorleden, die vanwege fysiek en/of mentaal ongemak geen bardiensten kunnen vervullen.
Zij dienen daartoe een schriftelijk verzoek in bij het bestuur.
De beoordeling van dit verzoek is aan het bestuur en heeft een bindend karakter.
-    seniorleden van 75 jaar en ouder.
Degene die op vrijwillige basis wel een bardienst wenst te vervullen geeft dat aan bij de barcommissie.

Bestuurs- en commissieleden kunnen (deels) uitgezonderd worden van de verplichting tot het vervullen van bardiensten.


Lid 1b: afkopen van bardiensten
Seniorleden zijn verplicht om minimaal één bardienst te draaien, de overige bardiensten kunnen afgekocht worden.
Indien de verplichte bardienst niet wordt uitgevoerd, wordt hiervoor een boete opgelegd.
Het bestuur stelt de hoogte van het afkoopbedrag en de boete per bardienst vast.


Lid 1c: sanctie niet voldoen aan inplannen bardiensten
Leden die niet binnen de door de barcommissie aangegeven termijn voldoen aan het inplannen van hun verplichte bardienst(en) worden geacht hun bardienst(en) af te kopen. Deze leden ontvangen via KNLTB Contributie een betaalverzoek voor de door hen niet ingeplande bardiensten conform de in artikel 7 lid 1b van dit HHR vastgelegde afkoopbedragen.


Lid 2:
Alle senior- en juniorleden zijn verplicht zich strikt te houden aan het op het tennispark van de vereniging geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen dienaangaande van het Bestuur en commissieleden in functie.


Lid 3:
Het is niet toegestaan in het clubgebouw te roken.


Artikel 8 contributie
Lid 1: hoogte van het bedrag aan contributie
Het Bestuur stelt jaarlijks op de algemene vergadering voor elke categorie en voor elk type lidmaatschap het bedrag aan contributie vast. 
Het bijgestelde contributiebedrag gaat in op 1 januari van het desbetreffende verenigingsjaar.

Voor leden die tijdens het seizoen lid worden van de vereniging geldt een bedrag aan contributie naar rato van het aantal resterende maanden van het lopende verenigingsjaar.


Lid 2: wijze van innen van de contributie
Alle leden zijn verplicht de contributie te voldoen op een door het Bestuur aan te geven wijze.
Namens het Bestuur geeft de ledenadministratie uitvoering aan het innen van de contributie.
Bij het innen van de contributie maakt TV Langeland gebruik van de webapplicatie KNLTB Contributie. Deze applicatie biedt de leden de keuze om in 1 of meerdere  termijnen digitaal te betalen. Bij het gespreid betalen in meerdere termijnen kan per inning een bijdrage in de administratiekosten gelden. De leden kunnen zelf kiezen op welke datum in de desbetreffende maand het automatisch innen van de contributie plaatsvindt. 


Lid 3: uitstel/reductie van betaling contributie
Het bestuur kan in daartoe geëigende gevallen uitstel van betaling resp. reductie van de contributie verlenen, mits hiertoe door de betrokkene(n) schriftelijk een zodanig verzoek aan het bestuur wordt gericht. 
Het besluit van het bestuur is bindend.


Lid 4: herinnering tot betalen
De leden die 14 dagen na de overeengekomen datum van het geautomatiseerd innen nog niet hebben voldaan aan hun contributieverplichting, ontvangen vanuit KNLTB Contributie per e-mail een eerste herinnering tot het betalen van de contributie. 
Indien 14 dagen later het desbetreffende lid nog steeds niet heeft voldaan aan de contributieverplichting dan stuurt KNLTB Contributie een tweede herinnering per e-mail. 

Daarna neemt de Ledenadministratie van de vereniging het innen van de contributie over, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van een incassobureau.


Lid 5:
a.     Leden die het volgende verenigingsjaar ondersteunend lid willen worden, dienen dit schriftelijk  bij het bestuur aan te vragen. 
Deze aanvraag kan ook betrekking hebben op een gedeelte van het volgende verenigingsjaar.
b.     Het bestuur kan ingediende aanvragen tot het veranderen van het type lidmaatschap, behandelen als onder onderdeel a, wanneer dit het gevolg is van lichamelijke omstandigheden, 
c.     In gevallen waarin ten gevolge van lichamelijke omstandigheden acuut de tennissport niet beoefend kan worden, kan het bestuur een beslissing nemen met betrekking tot de overgang naar het ondersteunend lidmaatschap. 
d.     De beslissingen bedoeld in a., b. en c. kunnen inhouden dat het ondersteunend lidmaatschap voor een gedeelte van het verenigingsjaar van toepassing wordt verklaard. 
e.     Het ondersteunend lidmaatschap eindigt door opzeggen of door aanmelden als junior- of seniorlid. 
f.     Bij aanmelden als lid gedurende het seizoen wordt een proportionele korting op de contributie toegepast naar rato van het aantal volle kalendermaanden dat men geen lid was.

 

SCHORSEN VAN LEDEN

Artikel 9
Van het schorsen als bedoeld in art. 9 van de Statuten stelt het bestuur het betrokken lid, na een procedure van hoor- en wederhoor, binnen acht dagen na het desbetreffende bestuursbesluit schriftelijk in kennis. 
Het bestuur kan, zo het daartoe gronden aanwezig acht, het schorsen opheffen. 
Van het schorsen en a fortiori van het ontzetten uit het lidmaatschap wordt door het bestuur een bericht gezonden aan de KNLTB.

 

BESTUUR

Artikel 10
De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden.
Hij(zij) is bevoegd tot bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn(haar) stem. 
Dit stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend.


Artikel 11
Bestuursleden zijn voor een duur van vier jaar gekozen en kunnen zich daarna voor een tweede periode van vier jaar herkiesbaar stellen.
Bij een wijziging in het bestuur dienen minimaal twee leden aan te blijven.
Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast.
Bij tussentijdse verkiezing tot bestuurslid neemt benoemde op het rooster van aftreden de plaats in van degene die hij(zij) vervangt.


Artikel 12
In de eerste bestuursvergadering volgend op de algemene vergadering kiest het bestuur uit de leden een vicevoorzitter. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter diens werkzaamheden waar. 
Bij ontstentenis van de vicevoorzitter of een ander bestuurslid neemt één of meer door het bestuur uit haar midden gekozen leden diens werkzaamheden waar. 
In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.


Artikel 13
Alle bestuursleden zullen handelen in het belang van de vereniging. Dat betekent dat zij zullen handelen als bestuurder en niet als privé-persoon, zowel intern (binnen de vereniging) als extern (in relatie met derden). 

 

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR

Artikel 14
Het bestuur is verplicht om binnen het kader van zijn bevoegdheden al datgene te verrichten wat in het belang van de vereniging wordt vereist voor zover zulks niet behoort tot de bevoegdheden van de algemene vergadering.

Het bestuur is tenminste gehouden op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:
a) persoonsgegevens van de in art.4 van de Statuten bedoelde personen;
b) presentielijsten en notulen van alle algemene en bestuursvergaderingen;
c) de bezittingen en schulden, inkomsten en uitgaven van de vereniging.

Van de onder a. bedoelde administratie moet aan het desbetreffende lid dat daar om verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt van de door de TV Langeland geregistreerde persoonsgegevens van dit lid.
Het bestuur is belast met de voorbereiding van al datgene wat aan de algemene vergadering ter overweging en beslissing zal worden voorgelegd en draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering.


Artikel 15
Het bedrag als bedoeld in art. 12, lid 6 van de Statuten wordt gesteld op € 5.000,- ex BTW


Artikel 16
Het bestuur hanteert het vier-ogen-principe bij uitgaven boven € 1000,-. Dat betekent dat er altijd twee bestuursleden akkoord moeten zijn met overboekingen. Verder heeft niet alleen de penningmeester, maar tenminste één ander bestuurslid cq de accountant ook altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken.

Bij uitgaven boven € 1000,- worden meerdere offertes aangevraagd bij verschillende leveranciers. De offertes worden door het bestuur besproken en de besluitvorming wordt schriftelijk vastgelegd. 
Bij dergelijke opdrachten aan leveranciers is er altijd een schriftelijke opdrachtbevestiging, zodat achteraf duidelijk is wat is afgesproken.

 

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 17
Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of de meerderheid van het bestuur dit noodzakelijk acht.
Indien aan een daartoe strekkend verzoek van de overige bestuursleden niet binnen 28 dagen na indienen van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf bevoegd tot bijeenroepen van de bestuursvergadering.


Artikel 18
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een agenda aan ieder bestuurslid tenminste 3 dagen vóór de datum van vergadering.
De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.


Artikel 19
Geldige besluiten kunnen op een bestuursvergadering slechts genomen worden, wanneer tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.

 

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 20
De agenda van de algemene vergadering bevat, behalve de uit de Statuten voortvloeiende punten, ieder voorstel dat tenminste zeven dagen vóór de algemene vergadering door tenminste vijf leden, geen bestuursleden zijnde, schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot het bijeenroepen van de vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.


Artikel 21
Alle op de agenda van de algemene vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld, tenzij bij de aanvang van de vergadering geconstateerd is dat het vereiste quorum niet aanwezig is. 
De voorzitter heeft in deze algemene vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

 

KANDIDAATSTELLING

Artikel 22
Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of tenminste vijf leden, geen bestuurslid zijnde. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.
Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 48 uur vóór de desbetreffende vergadering. 
Door de algemene vergadering kan slechts een persoon gekozen worden, die kandidaat is gesteld op de wijze geregeld in de Statuten en dit Huishoudelijk Reglement.

 

BESLUITVORMING

Artikel 23
Verlangen alle aanwezigen leden geen stemming met betrekking tot een op de algemene vergadering aan de orde gesteld voorstel, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In alle andere gevallen wordt tot stemming overgegaan.

Een stemgerechtigd lid mag maximaal drie volmacht stemmen uitbrengen.
Een volmacht moet schriftelijk zijn verleend. Volmachten dienen aan de secretaris te zijn overhandigd vóór het begin van een algemene vergadering.


Artikel 24
Indien meerdere personen voor één functie kandidaat gesteld zijn, volgt een stemming.
Ter bepaling van het resultaat van de stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing.
Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders en/of meer is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van een stem.


Artikel 25
Een besluit van of benoeming door de algemene vergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbend op een agendapunt van deze vergadering is ongeldig onverminderd het bepaalde in artikel 16, leden 9 en 10 van de Statuten.

Een uitzondering op het hiervoor bepaalde geldt, indien een zodanig besluit naar het oordeel van het bestuur als urgent wordt beschouwd en geen uitstel duldt. 
Mits het zodanige besluit geen ontzetting, Statutenwijziging of ontbinding van de vereniging omvat, of een op deze wijze benoemde is gekozen met tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, blanco stemmen daaronder niet inbegrepen.

 

COMMISSIE

Artikel 26
De algemene vergadering kan, ingevolge artikel 10 lid 5 van de Statuten, leden in één of meerdere commissies benoemen met algemene of bijzondere opdrachten Deze algemene of bijzondere opdrachten mogen zich niet uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de bedoelde commissie(s).
Deze door de algemene vergadering ingestelde commissie(s) en de eventueel door het bestuur te benoemen commissie(s) blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie, die hen heeft benoemd.
Bij of na benoeming kunnen de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd.
Het bestuur kan te allen tijde de commissie(s) ontbinden met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten. 
Ook kan het bestuur één of meer leden van een commissie ontslaan dan wel vervangen door andere(n).
De commissies hebben geen verantwoordelijkheden op het vlak van toezicht, zoals genoemd in de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen(WBTR)


Artikel 27
De commissie bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten bestaat uit twee telkens voor één jaar benoemde leden, aangevuld met een plaatsvervangend lid.
Dit plaatsvervangende lid:
-    neemt bij ontstentenis van één van de commissieleden diens plaats in, en 
-    neemt in het volgend verenigingsjaar bij voorkeur tijdens de door de algemene vergadering hernieuwde benoeming van de commissieleden de plaats in van het lid, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad. 
Een lid van deze commissie kan maximaal vijf maal achtereenvolgend gekozen worden.

 

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING/PRIVACY REGLEMENT

Artikel 28
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hanteert het Bestuur de volgende procedures voor wat betreft het vastleggen en veilig bewaren van noodzakelijke en daarmee functionele persoonsgegevens.

Lid 1
Persoonsgegevens en privacy
-    het bestuur is eigenaar van de persoonsgegevens van alle leden (ledenbestand) en draagt derhalve zorg en verantwoording voor het zorgvuldig registreren, muteren, bewaren en gebruiken daarvan,
-    het bestuur draagt er nadrukkelijk zorg voor dat de persoonsgegevens in het ledenbestand slechts gebruikt worden t.b.v. de activiteiten en diensten binnen de vereniging. Functionaliteit en noodzaak zijn daarbij de gehanteerde criteria,
-    zonder toestemming van het desbetreffende lid mag door het bestuur en een van de (commissie)leden geen persoonsgegevens van het betreffende lid ter beschikking gesteld worden van derden binnen en buiten de vereniging,
-    de database van het ledenbestand van de vereniging omvat de volgende persoonsgegevens:
o    voorletter(s), voornaam, naam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), IBAN, e-mailadres, bondsnummer*, Clublidnummer, de speelsterkte voor enkel resp. dubbelspel*, type lidmaatschap, commissie lid, vrijwilligers werk, noc nsf certificaat, baanreserveringen en financiële gegevens (betaald/openstaand KNLTB Club).
* aangevuld door KNLTB i.v.m. het spelen van competitie en toernooien
-    de ledenadministratie van de vereniging, daartoe geautoriseerd/gemandateerd door het bestuur:
o    draagt zorg voor het automatisch inlezen van  de persoonsgegevens van het desbetreffende (nieuwe) lid, ingevuld op het aanmeldformulier op de website, in de database van het ledenbestand (in KNLTB Club), en
o    draagt zorg voor het verwerken van de eventuele mutatie(s) in de persoonsgegevens in de database van het ledenbestand (in KNLTB Club),
de ledenadministratie deelt de (mutaties in de) persoonsgegevens met de KNLTB via KNLTB Club. In dit geval geldt ook het KNLTB privacyreglement naast de privacyregeling van de vereniging.
-    het ledenbestand van TV Langeland is voor leden inzichtelijk binnen  KNLTB Club.  
-    een bestuurslid autoriseert een commissie(lid) voor het gebruik van (een deel van) de persoonsgegevens uit het ledenbestand om invulling te geven aan de taken van de desbetreffende commissie. 
Bij het verlenen van deze toegang herinnert het bestuurslid de desbetreffende commissie aan het handelen conform art.28 lid 1 en 2 van dit HHR. 
Functionaliteit vormt derhalve het criterium voor het verkrijgen van toegang tot (een deel van) de persoonsgegevens uit het ledenbestand,
-    het deelbestand is gehuisvest op de pc/tablet van het desbetreffende geautoriseerde commissielid met de restricties in het gebruik gebaseerd art. 28 lid 1 en 2 van dit HHR.
-    voor het uitvoeren van diverse operationele taken, zoals o.a. de financiële administratie, het afhangen van tennisvelden vanuit huis, het incasseren van de contributie, het openen van het clubgebouw, het gebruiken van de TV Langeland Website en het plannen van bardiensten maakt de vereniging gebruik van extern door professionele IT organisaties ontwikkelde webapplicaties. 
Het gebruik van dergelijke webapplicaties is een dynamisch proces wat jaarlijks aan wijzigingen onderhevig kan zijn. 
-    bij het noodzakelijk gebruik van persoonsgegevens door externe organisaties (bv. KNLTB) sluit het bestuur met de desbetreffende organisatie een verwerkingsovereenkomst, zodat naast de privacyregeling van de vereniging ook die van de vigerende organisatie van toepassing is.


Lid 2
Beveiligen van de persoonsgegevens
-    In het kader van de beveiliging van de persoonsgegevens, zodat misbruik of verlies zo veel mogelijk wordt voorkomen, functioneert het dagelijks bestuur als contactpersoon gegevensbescherming met als taken: 
o    het bijhouden van een digitaal overzicht van alle categorieën persoonsgegevens die binnen de vereniging worden verwerkt,
o    het bijhouden van een digitaal overzicht van de gebruikers binnen de verenging incl. (het deel van) de persoonsgegevens waarover zij beschikking hebben,
o    het bijhouden van een digitaal overzicht van de externe organisaties die toegang hebben tot de persoonsgegevens incl. over welke persoonsgegevens zij de beschikking hebben,
o    het nemen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die een passend en adequaat beveiligingsniveau bieden,
o    het bij een datalek binnen 72 uur onverwijld in kennis stellen van de Autoriteit Persoonsgegevens,
o    het meewerken aan verzoeken van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Artikel 29
Net als in de maatschappij komt ook in de sportwereld grensoverschrijdend gedrag voor.
Deze vorm van gedrag wijst het bestuur nadrukkelijk af. 

De voorzitter van de vereniging is het aanspreekpunt voor leden die binnen de vereniging geconfronteerd worden met grensoverschrijdend gedrag. Mocht de voorzitter deel uitmaken van het door een van de leden gesignaleerd grensoverschrijdend gedrag dan neemt de secretaris de functie van aanspreekpunt over.

Na de formele melding stelt het bestuur een onderzoek in waarbij hoor- en wederhoor onderdeel uit maakt van de procedure.

 

AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE

Artikel 30
De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:
a    op of bij de tennisvelden toegebracht letsel;
b    schade aan of diefstal van eigendommen van leden of derden op of bij de tennisbanen aanwezig.


Artikel 31
Schade toegebracht aan de vereniging of een harer bezittingen, (mede) veroorzaakt door een lid, kan door de vereniging geheel of ten dele op het desbetreffende lid worden verhaald.

 

WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 32
Het huishoudelijk reglement van de vereniging kan worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, mits het oproepen tot deze vergadering tenminste twee weken tevoren heeft plaatsgevonden en in de agenda van de algemene vergadering het voorstel tot wijziging is vermeld.


Artikel 33
Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste een/vijfde van het aantal stemgerechtigden aanwezig is.
Is niet een/vijfde van de hiervoor bedoelde leden aanwezig dan wordt binnen twee weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 
De wijzigingen van het huishoudelijk reglement treden in werking na afloop van de vergadering, waarin het besluit tot wijziging is genomen.

 

KLEUREN VAN DE VERENIGING

Artikel 34
De kleuren van de vereniging zijn blauw-rood.

 

VERENIGINGSORGAAN

Artikel 35
Sinds een aantal jaren vormt de digitale Nieuwsbrief het doorslaggevende medium waarmee het bestuur en de commissies communiceren met de leden. 

Deze digitale Nieuwsbrief verschijnt veelal maandelijks of zo veel vaker als daartoe aanleiding is.

Alle geregistreerde leden ontvangen de digitale Nieuwsbrief op hun e-mailadres. 
Mocht het desbetreffende lid geen e-mailadres hebben dan dient hij/zij dat door te geven aan de secretaris, waarna bij hoge uitzondering een passende voorziening kan worden getroffen.

Naast de digitale Nieuwsbrief hanteert de vereniging de TV Langeland website om intern en extern belangstellenden te informeren over alle diensten en activiteiten van de vereniging. 

Aan het begin van het verenigingsjaar verschijnt het TV Langeland Magazine, waarin belangrijke informatie over het komend verenigingsjaar is vastgelegd. In het magazine is eveneens plaats voor advertenties van de sponsors van de vereniging


Artikel 36
Publicaties in de digitale Nieuwsbrief worden, daar waar het dit betreft, geacht in de plaats te treden van bij de Statuten, dit Huishoudelijk Reglement en overige reglementen van de vereniging voorgeschreven kennisgeving aan leden.

 

 

SLOTBEPALING

Artikel 37
Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de Statuten en/of dit huishoudelijk reglement.


Artikel 38
De gelden van de vereniging mogen niet op speculatieve wijze worden belegd.


Artikel 39
In alle gevallen waarin in dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet en waarin het bestuur binnen de grenzen van de Statuten kan voorzien, beslist het bestuur.


Artikel 40
Niemand kan voor enige nalatigheid onbekendheid met dit reglement voorwenden.


Artikel 41
Aldus geactualiseerd naar aanleiding van de Statuten die zijn gewijzigd op de algemene ledenvergadering van de vereniging op 30 januari  2023.