Huishoudelijk reglement

AANMELDING EN TOELATING VAN NIEUWE LEDEN

Artikel 1
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in art. 5, lid 1 van de statuten dienen tenminste vermeld te
worden: naam, voornamen, woonplaats, adres, geslacht, geboortejaar en -datum.

Artikel 2
Van aanmelding van nieuwe leden geeft het bestuur kennis aan de leden middels vermelding in het verenigingsorgaan.
Het bestuur beslist over de toelating van nieuwe leden, onverminderd art.5 der statuten.

Artikel 3
Het bestuur kan, ingeval een juiste verhouding tussen het aantal leden en de beschikbare tennisvelden dreigt te worden verstoord, de mogelijkheid tot toelating van nieuwe leden tijdelijk opschorten. Degenen, die zich, zolang de mogelijkheid tot toelating van nieuwe leden ingevolge het vorenstaande is opgeschort, bij de secretaris aanmelden, worden in volgorde van hun aanmelding door de secretaris op een wachtlijst geplaatst.

Artikel 3a
De tennisleraar kan gedurende de periode dat de leraar een dienstverband heeft met de vereniging vrijelijk gebruik maken van alle verenigingsfaciliteiten gelijk de leden en deelnemen aan de door de vereniging georganiseerde toernooien. Hij (zij) kan op uitnodiging van het bestuur de ledenvergaderingen bijwonen.

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN

Artikel 4
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten, wedstrijden en andere evenementen van de vereniging, met uitzondering van bestuurs- en commissievergaderingen, aanwezig te zijn. Tot het bijwonen van bestuurs- of commissievergaderingen zijn gerechtigd degenen, die deel uitmaken van het desbetreffende lichaam tot het bijwonen van de vergadering zijn uitgenodigd.

Artikel 5
Lid 1:
a. Leden dienen bereid te zijn werkzaamheden voor de vereniging te verrichten.
b. Bij het verrichten van werkzaamheden voor de vereniging zijn de leden verplicht zich strikt te houden aan de desbetreffende reglementen. Deze reglementen worden in overleg met de betrokken commissie door het bestuur vastgesteld. Deze reglementen kunnen sancties op het niet vervullen van die werkzaamheden inhouden c.q. vergoedingen voor diensten.
c. De inhoud van de sancties en de hoogte van de vergoedingen worden overeenkomstig
artikel 8, eerste lid, van de Statuten, bepaald.

Lid 2:
Senioren die:
a. geen bestuursfunctie vervullen;
b. geen lid van een commissie zijn;
c. geen bardiensten voor hun rekening nemen, wordt een jaarlijks door het bestuur vast te stellen bedrag in rekening gebracht. Voor de periode van 1 april 2017 tot en met 31 maart 2018 geldt dat er één bardienst verplicht moet worden vervuld en dat er drie bardiensten kunnen worden afgekocht tegen betaling aan de vereniging van een bedrag ad € 40,00 per bardienst. Indien er door het betreffende lid geen datum voor een bardienst wordt ingevuld of opgegeven, zal het barteam een datum bepalen waarop het lid de verplichte bardienst dient te verrichten. Deze bardienst zal dan worden ingepland in de periode van 1 september 2017 tot en met 31 maart 2018.

Lid 3:
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het op het tennispark van de vereniging geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen dienaangaande van de TTC en het bestuur.


Lid 4:
Het is niet toegestaan in het clubhuis te roken.

Artikel 6
Lid 1:
De leden dienen adreswijzigingen ten spoedigste aan de secretaris of aan de ledenadministratie op te geven.
Zij zijn verplicht de contributie te voldoen op een door de ledenadministratie aan te geven wijze en hebben de keuze tussen gespreide betaling middels een af te geven machtiging en betaling van de contributie in een keer.
Lid 2:
Het bestuur kan in daartoe geëigende gevallen uitstel van betaling van de contributie, reductie van de
contributie of een betaling in termijnen toestaan, mits hiertoe door de betrokkene(n) vóór 1 februari
schriftelijk een zodanig verzoek aan het bestuur wordt gericht. Het besluit van het bestuur is bindend.
Lid 3:
De leden dienen bij aanmaning tot betaling van de contributie na 30 april van het verenigingsjaar hiervoor een nader door het bestuur te bepalen bedrag te betalen.
Lid 4:
a. Leden die het volgende verenigingsjaar ondersteunend lid willen worden, dienen dit voor 31 december van het lopende jaar bij het bestuur aan te vragen. Deze aanvraag kan betrekking hebben op een gedeelte van het speelseizoen.
b. Het bestuur kan tot 1 februari van het verenigingsjaar ingediende aanvragen tot het veranderen van het gewone lidmaatschap, wanneer dit het gevolg is van lichamelijke omstandigheden, behandelen als onder onderdeel a.
c. In gevallen waarin acuut ten gevolge van lichamelijke omstandigheden de tennissport niet beoefend
kan worden, terwijl dit voor 1 april is gemeld bij het bestuur, kan het bestuur een beslissing nemen met
betrekking tot de overgang naar het ondersteunend lidmaatschap.
d. De beslissingen bedoeld in a., b. en c. kunnen inhouden dat het ondersteunend lidmaatschap voor een gedeelte van het speelseizoen van toepassing wordt verklaard. Artikel 8 lid 3 van de statuten is dan van toepassing.
e. Het ondersteunend lidmaatschap eindigt door opzegging of door aanmelding als senior- of juniorlid.
Artikel 6, lid 2 der statuten is van toepassing bij opzegging.
f. Bij aanmelding als lid gedurende het seizoen wordt een proportionele korting op de contributie toegepast naar rato van het aantal volle kalendermaanden dat men geen lid was.

SCHORSING VAN LEDEN
Artikel 7
Van de schorsing als bedoeld in art. 7 van de statuten wordt het betrokken lid binnen acht dagen na het desbetreffende bestuursbesluit schriftelijk kennis gegeven. Het bestuur kan, zo het daartoe gronden aanwezig acht, de schorsing wederom opheffen. Van een schorsing en a fortiori van een ontzetting uit het lidmaatschap wordt door het bestuur bericht gezonden aan de KNLTB.

BESTUUR
Artikel 8
De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden.
Hij is bevoegd tot bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord
en het daarin uitbrengen van zijn stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend.

Artikel 9
Bestuursleden worden voor een duur van vier jaar gekozen. Bestuursleden kunnen zich voor een periode van vier jaar herkiesbaar stellen.
Bij een wijziging in het bestuur dienen minimaal twee leden aan te blijven.
Er wordt door het bestuur een rooster van aftreden vastgesteld.
Bij tussentijdse verkiezing tot bestuurslid wordt op het rooster van aftreden de plaats ingenomen van
degene die vervangen wordt.


Artikel 10
In de eerste bestuursvergadering volgend op de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen.
Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vicevoorzitter of een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Ingeval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR

Artikel 11
Het bestuur is verplicht om binnen het kader van zijn bevoegdheden al datgene te verrichten wat in het belang van de vereniging wordt vereist voor zover zulks niet behoort tot de bevoegdheden van de ledenvergadering.
Het bestuur is tenminste gehouden op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:
a) namen en adressen van de in art.4 van de statuten bedoelde personen;
b) presentielijsten en notulen van alle algemene en bestuursvergaderingen;
c) de bezittingen en schulden, inkomsten en uitgaven van de vereniging.
Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid dat daar om verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt.
Het bestuur is belast met de voorbereiding van al datgene wat aan de ledenvergadering ter overweging en beslissing zal worden voorgelegd en draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van de ledenvergadering.

Artikel 12
Het bedrag als bedoeld in art. 10, lid 3, sub c van de statuten wordt gesteld op € 5.000,-

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 13
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste de meerderheid van het bestuur dit noodzakelijk acht. Indien aan een daartoe strekkend verzoek niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 14
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een agenda aan ieder bestuurslid tenminste 3 dagen vóór de datum van vergadering.
De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder
agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 15
Geldige besluiten kunnen op een bestuursvergadering slechts genomen worden, wanneer tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 16
De agenda van de algemene vergadering bevat, behalve de uit de statuten voortvloeiende punten, ieder voorstel dat tenminste zeven dagen vóór de algemene vergadering door tenminste vijf leden, geen bestuursleden zijnde, schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 17
Alle op de agenda en algemene vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de
orde gesteld en behandeld, tenzij bij de aanvang van de vergadering geconstateerd wordt dat het vereiste quorum niet aanwezig is. De voorzitter heeft in deze vergadering de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

KANDIDAATSTELLING

Artikel 18
Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of tenminste vijf leden, geen bestuurslid zijnde. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.
Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe
strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 48 uur vóór de desbetreffende vergadering. Door de algemene vergadering kan slechts een persoon gekozen worden, die kandidaat is gesteld op de wijze bij de statuten en dit reglement geregeld.

BESLUITVORMING

Artikel 19
Verlangt omtrent een op de algemene vergadering aan de orde gesteld voorstel geen der leden stemming dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan.
Een stemgerechtigd lid mag maximaal drie volmacht stemmen uitbrengen.
Een volmacht moet schriftelijk zijn verleend. Volmachten dienen aan de secretaris te worden overhandigd vóór het begin van een ledenvergadering.

Artikel 20
Indien meerdere personen voor één functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.
Ter bepaling van het resultaat van de stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing.
Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders en/of meer is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van een stem.

Artikel 21
Een besluit van of benoeming door de algemene vergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbend op een agendapunt van de vergadering is ongeldig onverminderd het bepaalde in artikel 16, leden 9 en 10 van de statuten.
Een uitzondering op het hiervoor bepaalde geldt, indien een zodanig besluit naar aanleiding van een
voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent en geen uitstel lijdende is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding der vereniging is genomen of een zodanig benoemde is gekozen met tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, blanco stemmen daaronder niet inbegrepen.

COMMISSIE

Artikel 22
De algemene vergadering kan, ingevolge artikel 10 lid 5 van de statuten, leden in één of meerdere commissies, met algemene of bijzondere opdrachten, die zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de bedoelde commissie(s), benoemen. Deze commissie(s) en eventueel door het bestuur te benoemen commissie(s) blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie, die hen heeft benoemd.
Bij of na benoeming kunnen de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd.
De commissies - met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de statuten – kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door andere(n) worden vervangen.

 


Artikel 23
De commissie bedoeld in artikel 11, lid 4 van de statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van één van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgend verenigingsjaar bij voorkeur door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in plaats van het lid, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad. Een lid van de commissie kan maximaal vijf maal achtereenvolgend gekozen worden.

AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE

Artikel 24
De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:
a) op of bij de tennisbanen toegebracht letsel;
b) schade aan of diefstal van eigendommen van leden of derden op of bij de tennisbanen aanwezig.

Artikel 25
Schade toegebracht aan de vereniging of een harer bezittingen, (mede) veroorzaakt door een lid, kan door de vereniging geheel of ten dele op het desbetreffende lid worden verhaald.

WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 26
Het huishoudelijk reglement van de vereniging kan worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering tenminste twee weken tevoren heeft plaatsgevonden en in de oproeping het voorstel tot wijziging woordelijk is vermeld.

Artikel 27
Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste een/vijfde van het aantal stemgerechtigden aanwezig is. Is niet een/vijfde van de hiervoor bedoelde leden aanwezig dan wordt binnen twee weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen. De wijzigingen van het huishoudelijk reglement treden in werking na afloop van de vergadering, waarin het besluit tot wijziging is genomen.

KLEUREN VAN DE VERENIGING

Artikel 28
De kleuren van de vereniging zijn blauw-rood.

VERENIGINGSORGAAN
Artikel 29
Er kan zijn een verenigingsorgaan. Van dit orgaan wordt één exemplaar toegezonden aan alle gezinnen, waarvan tenminste één lid overeenkomstig artikel 4 van de statuten aangesloten is bij de vereniging.

Artikel 30
Publicaties in het verenigingsorgaan worden geacht in de plaats te treden van bij de statuten, dit reglement en overige reglementen van de vereniging voorgeschreven kennisgeving aan leden.

SLOTBEPALING
Artikel 31
Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de statuten en van dit reglement.

Artikel 32
De gelden van de vereniging mogen niet op speculatieve wijze worden belegd.


Artikel 33
In alle gevallen waarin niet in dit reglement is voorzien en waarin het bestuur binnen de grenzen van de statuten kan voorzien beslist het bestuur.

Artikel 34
Niemand kan voor enige nalatigheid onbekendheid met dit reglement voorwenden.

Artikel 35
Aldus gewijzigd en vastgesteld door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 30 januari 2017.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2017.pdf